Tramiteak

ALDIZKAKOA EZ DEN UDAL LAGUNTZA

Kudeaketa Unitatea

GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena

Aldizkakoak ez diren laguntzak aldizkakoak ez diren udal-prestazio ekonomikoak dira. Laguntza horiek aparteko gastu zehatzei aurre egiteko behar besteko baliabideak ez dituzten Getxoko udalerriko bizilagunentzat dira, eta beharrezkoak direnak gizarte-bazterketako egoerak prebenitu, ekidin edo arintzeko.
Finalista-izaera dute, eta eman diren xederako soilik bideratzen dira.
Udalaz gaindiko arloan indarrean dagoen legerian aurreikusitako era guztietako prestazio eta baliabide sozialen izaera subsidiarioa dute, eta osagarria hala badagokio.
Lan-balorazioa eskatzen dute, bai eta onuradunaren parte-hartzea ere Gizarte Langilearekin erabakitako esku-hartze plan batean;

Eskakizunak

- Adinez nagusia izatea, beren kargu adin txikikoak dituzten adin txikikoen kasuan salbu.
- Getxoko udalerrian erroldatuta egotea gutxienez Laguntza eskaera egin baino 6 hilabete lehenago; adin txikikoak beren kargu duten kasuetan salbu eta 6 edo hilabete gehiagoz haurdun dauden emakumeen kasuan salbu, non erroldako antzinatasun-baldintza ez da eskatuko.
- Behar besteko diru-sarrerarik ez izatea dagokion laguntza-motan jasotzen diren gastuei aurre egiteko.
- Esku-hartze sozial integraleko planean parte-hartzea, gizarte-langilearekin adostuta (prestazioko izapidea gizarteratzeko prozesuaren jarduera bat gehiago da). Gizarte-langileak egoera txosten sozialaren bidez bermatuko du.

Dokumentazioa

- Eskatzailearen NAN txartelaren fotokopia eta, hala badagokio, familia-unitateko gainerako kideena.
- Familia-liburuaren fotokopia edota hala badagokio, zaintza eta babespea edo tutoretza egiaztatzen duten dokumentuak.
- Familia-unitateko kide guztien diru-sarreren ziurtagiriak (nominak, pentsioak, langabeziako prestazioak/sorospenak).
- Eskatzailearen ondasun higigarri eta higiezinen ziurtagiriak eta, hala badagokio, familia-unitateko kide guztiena (estatukoa, forukoa eta jatorrizko herrialdekoa).
- Errenta-aitorpenaren fotokopia edo, hala badagokio, egin ez izanaren Ogasuneko ziurtagiria.
- Bizikidetza Unitateko kide guztien lan-bizitza
- Bankuko dokumentua aldizkakoa ez den laguntza helbideratzeko eta , hala badagokio, bankuko endosua.
- Laguntza eskatzen duen gastuen fakturak edo aurrekontuak.
- Behar-egoera abalatzen duen beste edozein dokumentu edota Gizarte Langileak hura egiaztatzeko eskatzen duena.

Non Tramitatu

Aurrez aurre

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48993

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Romo

Posta kodea: 48930

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

E-maila: gizartez@getxo.eus

Gehieneko epea

Hiru hilabete

Ondorioak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Getxoko Udaleko Gizarte-laguntzen oinarri arautzaileak Bases reguladoras de las Ayudas Municipales de carácter social del Ayuntamiento de Getxo. Año 2019.pdf

Erantsitako agiriak

Aldizkakoak ez diren udal laguntzetarako eskaera DN.239 Solicitud de Ayudas Economicas No Periodicas Municipales.doc

Baimena ematea datuak kontsultatu edota egiaztatzeko - Aldizkakoak ez diren Udal laguntzak DN.335 Consentimiento para la consulta o verificacion de datos - AMNP.doc

Bilatu