KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK 2024

Enpresa edo erakunde onuradunak:

Pertsona fisiko edo juridiko pribatuak (enpresak, komertzioak, profesionalak, elkarteak...), edozein forma juridiko dutela ere, Getxon lantokia eta jarduera ekonomikoa duten besteren konturako langileekin lan-kontratuak egiten dituztenak.


Diruz lagundu daitezkeen kontratuak:

2023ko uztailaren 1etik 2024ko ekainaren 30era bitartean hasitakoak.

Kontratuak mugagabeak izango dira, eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan daitezke, gutxienez lanaldiaren % 50ekoak.

* Era berean, diruz lagunduko dira artisten eta ikuskizun publikoetako teknikarien eta laguntzaileen iraupen jakineko kontratuak (horien gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izango da; eta lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezke, gutxienez lanaldiaren % 50ekoak).


Diruz lagundu beharreko zenbatekoa:

 • Gehienez 8.000 euroko laguntza lanaldi osoko lan-kontratu mugagabe bakoitzeko.
 • Gehienez 10.000 euroko laguntza lanaldi osoko lan-kontratu mugagabe bakoitzeko, honako kolektibo hauetako pertsonak kontratatzen direnean: DBE/BGDren titularrak edo onuradunak, 35 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak edo 55 urtetik gorakoak.
 • % 50etik gorako lanaldiak dituzten kontratu mugagabeen kasuan, dirulaguntza (laguntzaren gehieneko muga) lan egindako lanaldiarekiko proportzionala izango da.

* Artisten eta ikuskizun publikoetako teknikarien eta laguntzaileen iraupen mugatuko kontratuetarako:

 • Gehienez 6.000 euroko laguntza 6 hilabeteko edo gehiagoko lanaldi osoko kontratu bakoitzeko (3.000 € 3 hilabeteko kontratuetarako)
 • Gehienez 7.500 euroko laguntza 6 hilabeteko edo gehiagoko lanaldi osoko kontratu bakoitzeko, honako kolektibo hauetako pertsonak kontratatuz gero: DBEren titularrak edo onuradunak, 35 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak edo 55 urtetik gorakoak.
 • % 50etik gorako edo hiru eta sei hilabete arteko lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, dirulaguntza (laguntzaren gehieneko muga) lanaldiaren eta/edo lan egindako denborarekiko proportzionala izango da.
 • Kolektiboetakoak ez diren pertsonen kontratazioetan, laguntzaren azken zenbatekoak ezin izango du kontratatutako pertsonaren urteko soldata-kostuen % 75 gainditu, enpresa kontratatzailearen kontura kontzeptu guztiengatik Gizarte Segurantzari egiten zaion kotizazioa barne.
 • Kolektiboen kontratazioetan, laguntzaren azken zenbatekoak ezin izango du kontratatutako pertsonaren urteko soldata-kostuen % 100 gainditu, enpresa kontratatzailearen kargura Gizarte Segurantzan kontzeptu guztiengatik egindako kotizazioa barne.
 • Zenbateko ekonomiko guztiak % 10 igoko dira kontratuak emakumeei egiten zaizkienean.

Baldintzak:

 • Kontratatu beharreko pertsonek Getxon erroldatuta egon behar dute, gutxienez lan-harremana hasi aurreko egunean.
 • Kontratatu beharreko pertsonek langabeak izan behar dute, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egon behar dute enplegu-eskatzaile gisa, kontratua hasi aurreko egunean.
 • Kontratazioek enplegu-sorrera garbia ekarri beharko dute berekin, diruz lagundutako kontratuaren xede diren pertsonak enpresan sartu aurreko 6 hilabeteetan enpresan dagoen batez besteko plantilla osoaren gainean.
 • Gehienez 2 kontratu diruz lagunduko dira enpresa bakoitzeko.
 • Kanpo geratzen dira honako kontratazio hauek:
o  Aurreko deialdietan enpresa berean kontratatzeagatik laguntza jaso duten pertsonak.
o  Enpresaburuaren edo enpresa-kontrola duten, zuzendaritza-karguak dituzten edo sozietatearen forma juridikoa duten 
    enpresetako administrazio-organoetako kideen ezkontidea, ondorengoak eta gainerako ahaideak, baldin eta bigarren mailara
    arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko ahaidetasuna badute.

 

Eskabideak aurkezteko epea: Egiteke

Getxoko Udalaren laguntza-deialdi publikoa egiteko, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak dirulaguntzaren aldeko ebazpena eman beharko du, 2024ko ekitaldiko enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiaren babesean (2024/04/02ko EHAA).