Tramiteak

DIRULAGUNTZARAKO ESKAERA GETXOKO UDALERRIAN ETXEBIZITZA ALOKATZEKO

Kudeaketa Unitatea

ONDAREA

Deskribapena

Dirulaguntzak Getxoko gazteek etxebizitza alokatzeko 2021. eta 2022. urteetan.

Eskakizunak

- Eskatzaileak, diruz lagunduko den epean, 18 eta 35 urte artean izan beharko ditu.

- 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera eta 2022ko ekainaren 30era arte indarrean dagoen ohiko bizilekurako errentamendu-kontratu baten titularra izan behar da; kontratu horren gutxieneko iraupena urtebetekoa izango da.

- Kontratuaren hileko errenta ezin izango da 900 eurokoa baino handiagoa izan (garaje-, trasteleku- eta erkidego-gastuak kanpo), oinarrietan jasotako ohiz kanpoko kasuan izan ezik.

- Eskatzailea Getxoko udalerrian erroldatuta egon beharko da eskaera aurkezteko unean, gutxienez urtebete lehenagotik etenaldirik gabe, edo 3 urtez etenaldiekin azkeneko bost urteetan, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den unetik zenbatzen hasita. Bestela, 10 urtez, gutxienez, Getxoko udalerrian.

- Eskatzaileak dirulaguntzaren xede den etxebizitza horretan bertan egon beharko du erroldatuta dirulaguntza eskatzen duen aldian.

- Etxebizitzan erroldatuta egongo dira soilik errentamendu-kontratuaren titularrak eta, egotekotan, 18 urtetik beherako emantzipatu gabeko adingabeak eta/edo errentamendu-kontratuaren titularren menpe dauden adinez nagusiak.

- Bizikidetzako unitateko pertsona guztiak dirulaguntzaren xede den etxebizitzan egon beharko dira erroldatuta, eta ohiko egoitza iraunkor bezala izango dute.

- Arau orokor gisa (kontsultatu salbuespenak oinarrietan), eskatzaileak ezin izango du etxebizitzarik izan jabetzan, eta ez du izango azalera-eskubiderik edo usufrukturik eskaera egin duen unean eta diruz lagundutako aldian. C motako bizikidetzako unitateetan, bikotea osatzen duen beste pertsona edo egitatezko bikotekidea ere ezin izango da horrelakoren baten jabe izan, nahiz eta eskatzaile gisa aurkeztu ez.

- A eta B motako bizikidetzako unitateak osatzen dituzten eskatzaileen urteko diru-sarrera haztatuak (2021eko PFEZ) ez dira 25.000 euro baino gehiago izango; eta eskatzaileek C motako bizikidetzako unitateak osatzen badituzte, bien artean, ezin izango dute 39.000 euroko kopurua gainditu, nahiz eta eskatzailea horietako bat baino ez izan.

- Eskatzaileak egunean izan beharko ditu Getxoko Udalarekiko zergak, tasak, arielak eta zehapenak eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-obligazioak beteta izango ditu.

- Eskatzailea ez da egongo Azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntza Orokorren Legearen 13. artikuluan aurreikusitako egoeretan.

- Eskatzailea ezin izango da izan aldi berean beste erakunde batzuek alokairurako emandako laguntza edo dirulaguntza baten onuraduna.

- Alokatutako etxebizitzak Getxon egon behar du, bizigarritasun-lizentzia eduki eta udal-erroldan alta emanda izan.

Dokumentazioa

Deialdia arautzen duten berariazko oinarrien seigarren oinarrian zehaztutakoa.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

AEB

Administrazio Elektronikorako Bulegoa - Alokairurako dirulaguntzak
Tramitazioa

Web: https://www.getxo.eus/aeb

E-Posta

Ondarea eta Etxebizitza
Informazioa

E-maila: ondarea@getxo.eus

Telefonoz

Ondarea eta Etxebizitza - Alokairurako dirulaguntzak
Informazioa

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:00etara

Telefonoa:944660044

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

Hiru hilabete, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Epea igaro bada, eta ebazpena berariaz ematen ez bada, ulertuko da dirulaguntzaren eskaera atzera bota dela.

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

2021-2022. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako Getxoko gazteei dirulaguntzak emateko oinarri bereziak 2021-2022. urteetan etxebizitzaren alokairu-gastuetarako dirulaguntzak emateko oinarri bereziak.pdf

Erantsitako agiriak

Dirulaguntza-eskaera Getxoko udalerrian etxebizitza alokatzeko DN.304 Solicitud subvencion alquiler vivienda.doc

Dirulaguntzaren informazioaren laburpena DN.309 Subvenciones alquiler vivienda en Getxo.doc