Mintegiak
Emakumezkoa Gizonezkoa Ez-bitarra

Parte hartu nahi duzun mintegiak

Urriak, 14: “Begirada antikoloniala, antirrazizta eta feminista etxeko lanaren esparruan” (2 ordu) gazteleraz

Azaroak, 18: Helena Malenorekin solasaldian “Mujer de Frontera” bere liburuari buruz (2 ordu) gazteleraz

Abenduak, 2: "Euskara inklusiorako tresna al da?” (2 ordu) euskeraz

Arduradunaren izena eta harremanetarako datuak eta, halakorik balego, erantzukidearenak, arduradunaren ordezkariarenak eta datuak babesteko eskuordetutako pertsonarenak Getxoko Udala
Foru kalea 1, Getxo (48992, Bizkaia)
Telefono-zenbakia: 944660000
Helbide elektronikoa: immigrazioa@getxo.eus
IFZ: P4805300C
DBO: datuak@getxo.eus
Tratamenduaren helburuak • Immigrazioaren eta kultur artekotasunaren unitatearen ikastaro eta tailerren eskaintzaren kudeaketa
Tratamenduaren oinarri juridikoa • DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori begira
• DBEO: 6.1.c) Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion legeeginbeharra betetzeko
• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
• 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa: art. 17.1.33
Interesdunen kolektiboen edo kategorien deskribapena • Langileak
• Hornitzaileak
• Elkarteetako pertsonak
• Herritarrak
• Interesdunak
• Gurasoak edo tutoreak
• Legezko ordezkariak
• Eskatzaileak
• Onuradunak
• Kargu publikodunak
Datu pertsonalen kategoriak • Identifikagarriak: NANa, AIZ, pasaportea, izenabizenak, helbidea, emaila, sinadura, argazkia, telefonoa, faxa
• Ezaugarri pertsonalak: jaioterria, nazionalitatea, jaiotza-urtea, sexua
• Gizarte-inguruabarrak: egoitza-baimena, udal egoitzaren urtea, erakunde sozialekiko lotura
• Akademikoak eta profesionalak
• Enpleguaren xehetasunak
• Datuen kategoria bereziak: sinesmen erlijiosoak edo filosofikoak, osasunari buruzko datuak
Datu pertsonalak zer hartzailekategoriari komunikatu zaizkion edo
komunikatuko zaizkion, baita hirugarren herrialde bateko hartzaileak edo
nazioarteko erakundeak direnean ere
• Ez da ageri
Ahal bada, datu-kategoriak ezerezteko aurreikusitako epeak Datuak administrazio-jarduerak iraun bitartean tratatuko dira, eta tratamendutik eratorritako balizko erantzukizun juridikoen eta Euskal Kultur Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen arabera gordeko dira.
Ahal bada, segurtasunari buruzko neurri tekniko eta antolakuntzakoen deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasunneurriak ezartzea, Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.
Datuen jatorria (interesduna ez den beste pertsona batek eman baditu) • Interesduna
Datuen nazioarteko transferentziak • Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea