Sarri egiten diren galderak

Aurreko txostena ordezka dezakeen EIT txostena aurkezteko aukera. Udaletxean 1.2 eta 3. Esku-hartzeko maila duen EIT bat  aurkeztu eta gero, beste EIT bat aurkez daiteke baldin eta aurkeztu zen lehenengo EITaren beste esku-hartzeko maila  bat badu?  Lehenengo EITko kalteak derrigorrez zuzendu behar dira, ala bigarren. EITak  lehenengoa baliogabetzen du?

Gaur egun eraikinen ikuskapen teknikoaren arloan indarrean dagoen legediak ez du ezer aurreikusten eraikinen ikuskapen teknikoaren txostena udalean aurkezteko betebeharra duten pertsonek horrela jokatzeko aukerari  buruz.

Administrazio Publikoen administrazio prozedura erkidearen arloan indarrean dagoen legediari jarraituz, ez dago inolako debekurik behartuta dagoen pertsona batek eraikinaren ikuskapen teknikoaren txosten bat beste batekin ordezkatzeko eskaria egiteko, beti ere jardun horren ondorioz lege-iruzurrik sortzen ez den neurrian.

EITren derrigortasuna antolamendutik kanpo daude bizuegi-eraikinetan. Derrigorrezkoa al da antolamendutik kanpo dauden eraikinetan EIT edukitzea?

Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 41. Artikuluak hurrengoa xedatzen du: lursail, eraikuntza, instalazio eta eraikinen jabeek nahitaez mantendu behar dituzte ondasun horiek segurtasun, osasungarritasun, energia-eraginkortasun, txukuntasun eta apaintasun publikoko egoera onean, zor den gisan; hala, kontserbatzeko edo hobetzeko behar diren lan eta obrak egingo dituzte, leku horien bizigarritasuna, irisgarritasuna eta erabilera eraginkorra bermatzeko, betiere energía eta baliabideak ezarritako mugen barruan kontsumituz.

Uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuak, Euskal  Autonomía Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoak, bere aplikazio eremua arautzen du. Eremu hori hurrengoa da: erabilera nagusia bizitegitarakoa duten, Euskal AutonomíaErkidegoan dauden eta berrogeita hamar urte baino  gehiago  dituzten eraikinak, oin berriko obrak edo eraikina guztiz berritzeko obrak amaitu diren datatik hasita.

Arau horren arabera, aplikazio eremutik kanpo daude erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraikinak baldin eta legezko aurri-egoeraren deklarazio bat badute. Era berean, eremutik kanpo daude eraikineko instalazio edo elementu batzuen egiaztapena, baldin eta haien azterketa edo ikuskapen teknikoa sektore­ araudi espezifiko baten arabera egin behar bada (besteak beste, igogailuak, instalazio elektrikoak, telekomunikazio-instalazioak, berokuntzakoak, ... ).

Ondorioz, erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraikinak arauak xedatutakoa bete behar dute, beti ere adierazitako baldintzak badituzte, antolamendutik kanpo egon zein egon ez.

Hala  bada: EITri dagokionez, garrantzitsua al da eraikina onartutako antolamendutik kanpo edo beren beregiko  antolamendutik kanpo egotea?
Ez.

Kasu horietan, zer eragin izan dezake Udal Planteamendua berrikusteko izapideak?
Ez du eraginik.

Zer obra egin behar dira derrigorrez?
Eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostenean jasotzen diren obrak burutu beharko dira.

EITren derrigortasuna aurri egoeran dauden bizitegi-eraikinetan. Aurri egoeran dauden eraikinek EIT egin behar al dute?

Lehen aipatu den moduan, arau horren aplikazio eremutik kanpo daude erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraikinak baldin eta legezko  aurn-egoeraren deklarazio bat badute.

Deklarazio hori ez badago, eraikinaren titularrak dagokion eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena aurkeztu behar dio Udalari, betebeharra etenda ez badago eraikina tramitatzen ari den legezko  aurri­ egoera deklaratzeko prozedura baten gai denean.

Prozedura hori legezko aurri-egoeraren deklarazio batekin amaitzen bada eraikina arau honen aplikazio-eremutik kanpo geratuko da.

EITren derrigortasuna eta bizitegi­-erabilera nagusi izatea. Zer ulertu behar da bizitegi-erubilera nagusitzen dela diogunean?

Uztailaren 24ko 117/2 018 Dekretuko  3.Artikuluak hurrengo definizioa jasotzen du erabilera nagusia bizitegitarakoa duen eraikinari buruz: nagusiki etxebizitzarako erabiltzen diren eraikinak, familia bakarreko, bi familiako etxebizitzetarakoeta etxe atxikietarako eta bizitegi kolektiborako direnak ere. Bizitegi kolektiborako eraikinak dira etxebizitza batek baino gehiagok osaturik daudenak; horiek, aldi berean,  bizitegitarako ez diren beste erabilera batzuk izan ahalko dituzte.

Antzekoa delako, tipologia honetan sartzen da,  halaber, familia nukleoa osatzen ez duten arren, pertsona talde batek okupatzeko edo  bizitzeko erabiliko duen eraikina, betiere zerbitzuak partekatuz gero eta araubide komun batí atxikita; esate baterako, hotelak edo egoitzak.

Inola ere ez da erabilera nagusia bizitegitarakoa duen eraikintzat joko baldin eta eraikinaren erabilera nagusia, etxebizitzarako ez dena,    hainbestekoa bada, administrazio publikoek finkatutako esku hartze bat egin behar baitu (adibidez, jarduera sailkatuetarako dagoen erregirnena, edo inskribatua egotea Industria Erregistroan, Euskal Autonomía Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrean edo Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean edo bestelakoak).

Zer dokumentazio /datu hartu behar da kontuan eraikin batek bizitegi-erabilera duela jotzeko? Nahikoa al da bizitegi­ erabi/era katastroaren ziurtagirian agertzearekin?  Eskrituran ere agertu behar al da? Lizentziarik eduki behar al du?

Eraikin batek ez du bizitegirako erabilerarik izango jarduera baten lizentzia duela egiaztatzen denean edo aurre komunikazio baten proiektu  baten barneratuta dagoenean. Era berean, ez du erabilera hori izango lehen aipatu diren edozein erregistrotan izena emanda duela egiaztatzen denean.

Erabilera mistoak dituzten eraikinak. Galdera hau aurrekoari lotuta dago. EIT egiteko derrigortasuna batik bat bizitegi­-erabilera duen    eraikinari dagokiola aintzat hartura, eraikin baten bizitegi. erabilera beste erabileraren batekin partekatzen bada, noiz8ulertuko da eraikinaren  erabilera karakieristikoa bizitegikoa dela?  Eraikinak, guztira, duen bizitegi-erabileraren ehunekoaren arabera? HAPOn  jasotakoaren arabera? Edo beste irizpideren bat daga?

Arauak jasotzen duen erabilera bizitegirako duen eraikinaren hartu beharko da kontuan.

Jatorrian bizitegi-erabilera zuen eraikinari erabilera aldatzea. Jatorrian bizitzekoak ziren baina orain erabilerarik ez duten eraikinak existitu derrigorrez egin behar al da EIT?

Eraikinaren ikuskapen teknikoaren betebeharra mantendu egiten da eraikin baten erabilera aldaketa dagokion espedientean izapidetzen ez  den bitartean, eraikinak bizitegirako erabilera galdu baldin badu ere.  

Eraikina erabateko birgaitzea. 241/2012 Dekretuaren 13. Artikuluan arabera, egiturazko sistema, fatxadak, estalkia, saneamendurako eta ur-hornikuntzarako sare komunak eta sistema teknikoak berritzeko edo finkatzeko izandako esku-hartze oro hartuko da erabateko birgaitze   gisa. Zer da jarduketa bat? Zer dira sistema teknikoak?   

Uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuko 3.Artikuluan hurrengo definizioa jasotzen da birgaitze integralari buruz: gutxienez egiturazko fatxadak, estalkia, saneamendurako eta ur-hornikuntzarako sare komunak eta instalazio propioak aldi berean berritzeko edo finkatzeko izandako esku-hartze oro hartuko da birgaitze integral gisa.

Baliteke eraikina birgaitu izana, baina egituran edo zimendatzean jardun ez izana egoera onean zeudelako, eta hala dela egiaztatu izana txosten tekniko batean. Hori al da erabateko birgaitzea egitea?    

Kasu honetan garrantzitsuena birgaitzearen ondoren egitura, fatxadak, estalkia eta sareak finkatutai izatea da, berariazko interbentzioa beharrezkoa izan zein izan ez.

Birgaitze datatik EITa aurkezteko epea zenbatzen hasteko hurrengoa egiaztatu behar da, birgaitzearen ondoren elementu guztiak betetzen   dituztela egonkortasun eta segurtasun gutxieneko baldintzak.

Erabateko birgaitze hori egin bada, nola egiaztatuko da jarduketa hori?

Arauaren arabera eraikinean osorik birgaitzeko esku-hartze bat egin bada, haren adina kalkulatzeko osorik birgaitu ondoko lehen okupaziorako  lizentzia edo, obren amaierako ziurtagiria hartuko dira, kontuan.  Honi jarraituz, agiri horiek aurkeztu beharko dira birgaitzea egiaztatzeko.

Hala ere, Udalak eskumenak ditu hirigintza arloan, eta horien bitartez, beharrezkoa jotzen badu, txosten teknikoak eskatu ahal ditu edo  ikuskapen bisitak egin ahal  ditu.

Jarduketak une ezberdinetan egin badira eta dekretuan ezartzen diren eraikinaren elementu ezberdinetan izan badute eragina, eraikinaren erabateko birgaitzea egin dela ulertuko da? Epeei dagokionez, azken jarduketatik hasiko dira edo lehenengo jarduketa egin zenetik?

Arauan jasotzen den birgaitzeko definizioan "aldi berean" adierazten da. Hortaz, organo honen ustetan, komuneko proiektu baten jasotzen    diren proiektu baten jasotzen diren jarduerak izan beharko litzateke, gero exekuzioa fasetan egiten bada ere.

Kasu horretan, zer datu jaso beharko dira lehenengoz okupatzeko lizentzian, bizigarritasun-zedulan edo obra­ amaierako ziurtagirian?  Aintzat hartu behar da kasu askotan ez direla egindako obrak  bereb-beregi zehaztu, eta, hortaz, ez da adierazi lehen aipatutako 13.Artikuluan jasotako apartatuko elementu guzti-guztietan esku hartu izana.

Berretsi beharra dago lehen azaldutakoa, kasu honetan garrantzitsuena birgaitzearen ondoren egitura, fatxadak, estalkia eta sareak finkatuta  izatea dela.

Eraikinaren adina aldatzeko beharrezkoa den dokumentazioa eta prozedura. Partikular batzuek idatziak aurkeztu dizkiote udalari, eta adierazi diote beren eraikinaren EIT egiteko derrigortasuna ez dela zuzena hainbat arrazoirengatik (orokorrean, eraikuntza-datua okerrekoa delako edo eraikinaren erabateko birgaitzea egin delako). Kasu horietan eta EUSKOREGITEn dauden datuak aldatu behar direla kontuan izanda, zer   egin behar du udalak?
Teknikarien iritziz, partikularrak aurkeztutako eskaera eta dokumentazioa Eusko Jaurlaritzara bidali behar da bertan egoki azter eta ebat dadin.
Kasu horietan, beste dokumentazio edo txosten osagarririk bidali behar al zaio Eusko Jaurlaritzari?
Onesteko/Ezesteko ebazpen egokiari dagokionez, udalari  jakinaraziko zaio jakin dezan eta dagozkion ondorioak izan ditzan?

Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 52.artikuluaren 3 atalaren bitartez Euskal Autonomía Erkidegoko Eraikinen lkuskapen Teknikoen Erregistroa sortzen da, non egindako ikuskapen guztiak inskiribatu beharko baitituzte sustatzaileek, nahitaez.

Artikulu berdinaren 7. Atalaren arabera higiezin-jabeek txosten horren kopia bidali beharko diote dagokion udalari, eta hark, bere aldetik,  Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroari jakinaraziko dio.

Horri  jarraituz, uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuaren, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen kuskapen teknikoari buruzkoaren, 12.5.artikuluak hurrengoa xedatzen du:  Udalek, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 52.artikuluaren 7.apartatuan xedatutakoa betetzeko, Euskal Autonomía Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroan inskribatuko dituzte, elektronikoki, eraikinen ikuskapen teknikoaren ondoriozko txostena eta, hala badagokio, zuzenketa-ziurtagiria. Aipatutako inskripzioa egiteko epea hiru hilabetekoa izango da agiriok Udalean sarrera izan dutenetik zenbatzen hasita.

Halaber, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoaren, 17.Artikuluak udalerrien  eskumen propioak zehazten ditu, besteak beste, uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuan arautzen diren gaiei lotuta daude batzuk, hain zuzen, etxebizitzen plangintza, programazioa eta kudeaketa eta hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, exekuzioa eta diziplina.

Hartara, Udalari dagokion lurraldeko antolamendua betetzen dela bermatzea eta beharrezkoak diren lizentziak ematerakoan eraikinaren   eraikuntza data eta birgaitzearen data ezagutzea.

Ondorioz, Udalari dagokio eraikinen ikuskapen teknikoari buruz jasotzen dituen eskariak aztertzea, hain zuzen, eraikinak arauak jasotzen  duen adina ez izateagatik edo birgaitua izanagatik salbuesteko eskariak.

Azkenik, Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroa -RECITE EUSKOREGITE plataforman dlago, eta hori Udalek bidalitako eraikinen ikuskapen teknikoen txostenek osatzen dute, eta plataforma hori arlo honetan Herri Administrazioek garatu behar duten jarduerak errazteko tresna bat da.

Udalek, plataforma horren bitartez, hurrengo aukera dute "Notificaciones a la base de datos" eta horren bitartez, beharrezkoak jotzen dituzten aldaketa guztiak jakinarazten dituzte, besteak beste, eraikuntza dataren aldaketa, birgaitze da, finken agrupazio edo banaketa...

Geroagoko ikuskapenak egiteko 13.3.artikuluan adierazitako 10 urteko epea zenbatzea. Noiz hasi behar da epe hori zenbatzen?

Arauaren 11.2 artikuluaren arabera eraikinaren ikuskapen teknikoak hamar urteko aldizkakotasuna izango du dagokion udalean aurkezten    denetik; beraz, epe hori igaro ostean, beste ikuskapen batí dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da, aurkezteko arrazoia edo inguruabarra edozein izanda ere.

 


 

 

 

 


 

 

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +