Tramiteak

GARAPENERAKO LANKIDETZAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

Kudeaketa Unitatea

LANKIDETZA

Deskribapena

Garapen bideetan dauden herrietan gizarte garapena eta garapen ekonomikorako lankidetzako proiektuetarako laguntzak dira eta hartzaileak sozietatearen xede nagusi moduan garapenerako lankidetzan jarduten duten pertsona fisikoak eta juridikoak izan daitezke, adibidez GKEak, kongregazio erlijiosoak, fundazioak eta antzekoak

Eskakizunak

*Pertsona fisikoa edo behar bezala inskribatuta dagoen edozein pertsona juridiko, garapen bideetan dauden herrialdeetan garapen sozial eta ekonomikorako lankidetzako proiektuak garatu nahi dituena.
*Pertsona fisikoa: Getxoko bizilaguna izatea
*Pertsona juridikoa: erakundeak Getxon presentzia eduki behar du
*Aurreko diru-laguntzen justifikazioa eginda izatea
*Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharren ordainketa egunean izatea
*Erakunde-taldeei dagokienez, guztiek bete behar dituzte aurreko eskakizun guztiak
*Administrazio Publiko eta aurrezki erakundeen mendeko erakunde eta zerbitzuen titularrak ez izatea
*Tokiko bazkide hau nortasun juridikoa duen erakundea izan beharko da,irabazteko asmorik gabekoa, dagokion erregistroan formalki eratuta eta inskribatuta.Tokiko bazkidea erakunde bakar batek edo taldekatutako bi erakunde edo gehiagok osatu ahal izango dute
*Proiektuaren onuradunek horren faseetan parte har dezaten sustatu eta laguntzea
*Arraza, sexu, erlijio edo iritzi arrazoiengatik diskriminatzaileak ez izatea
*Honekin egon behar du finantzatuta: gutxienez %25 erakunde eskatzailetik, toki erakundetik/ onuradunengandik edo finantzazio publiko edo pribatutik ez datozen baliabideekin
*Proiektu bideragarriak eta iraunkorrak izatea
*Erabilitako baliabideen, egin beharreko ekintzen eta horien bidez lortu beharreko emaitzen arteko harreman koherentea azaltzea
*Proiektuaren aurrekontu zehatza eta egin beharreko gastuen programazioa sartu
*Ez da finantzatuko indarrekoaren aurreko urteetan egindako gasturik
*Gehienez ere, diru-laguntza erakunde eskatzailean sartu eta hurrengo hiru hilabetetan hasi
*Proposatutako jarduerak, gehienez ere, bi urteko epean bukatu behar dira
*Eskatzaile bakoitzak, gehienez ere, bi proiektu aurkeztu ahal izango ditu laguntzen deialdian
*Eskatzaileek zehaztu egin behar dute deialdira aurkeztutako ekintzengatik bestelako erakunderen aldetik laguntzak eskatu edo jaso dituzten. Horrela izanez gero, horien zerrenda aurkeztu behar dute, zenbatekoa eta xedea zehaztuta
*Garapen-proiektuaren barruan Getxon egiteko sentsibilizazio-ekintzak jasoko dira, “Getxotik Mundura” topaketen esparruaren barruan edo Udalak egoki deritzon bestelako esparruetan, bestelako eremuetan aurkezteari kalte egin gabe

Dokumentazioa

*Getxo Udaleko Garapenerako Laguntza programaren barruko diru-laguntza eskaera
*Erakundearen I.F.K.
*Eskatzailearen N.A.N.-I.F.Z. txartela eta fotokopia
*Ekitaldian zehar bideratuko diren jardueren proiektu xehea. Bertan, gutxienez, datu hauek jaso beharko dira: jarduera bakoitzaren azalpena, nori zuzenduta dagoen eta dituen xedeak, bai eta aurreikusitako aurrekontua ere
*Proiektuaren laburpena
*Diruz laguntzeko eskatzen den jarduera edo proiektuari dagozkien eskaera aurkeztu aurreko urteko sarrera eta gastuen balantzea, bai eta eskaera egiten den urteko aurrekontua ere
*Dagozkion erregistro edo erregistroetako inskripzio-ziurtagiria, bai eta erakundearen Estatutuen kopia ere, izena emanda dagoen Erregistroak behar bezala zigilatua
*Ogasuneko ziurtagiria, egin behar dituen zerga ordainketak eginak dituela egiaztatzen duena. Zergak Getxoko Udalari ordaindu behar dizkioten elkarteek Udalak ofizioz emandako aitorpen zehatza ere aurkeztuko dute
*Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiria, eskatzaileak Gizarte Segurantzarekin ordaintzeko konturik daukanean, ordainketa guztiak eginak dituela egiaztatzen duena
*Izaera bereko dirulaguntza edo bestelako laguntzen barruan hasitako ezein diru-ateratze edo zigor prozeduratan sartuta ez egotearen aitorpena
*Eskabideak xede dituen ekintzengatik eskatutako beste edozein laguntza (emanda edo tramitazioan) dagoen egoeraren aitorpena
*Kasua bada, dagokion erregistro administratiboan izena ematearen agiria, erakundeen parte hartze proiektuan, laguntza ematen zaion herriko tokiko jokatzaileen parte hartze konpromisoak, eta hitzarmen proiektua tokiko bazkidearekin.
*Kasua bada, bideragarritasun azterlanak.
*Kasua bada, ondasun higiezinen edo lur-sailen jabetzaren ziurtagiriak.
*Erakunde taldeek aurkeztutako eskabideen kasuan, beraien araubideko hitzarmen.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

AEB

Administrazio Elektroniko Bulegoa (ONA edo NAN elektronikoa)
Tramitazioa

Web: https://eudala.getxo.eus/SolucionUnica/EGestiones/InicioOAE.aspx

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

3 hilabete

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea. Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra L 38-2003.pdf

Reglamento Ley de Subvenciones REGLAMENTO LEY SUBVENCIONES.pdf

Dirulaguntzen emakidak arautzen dituen udal ordenantza normativa_eu.htm

2020ko ekitaldian garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta gizarte eraldaketarako hezkuntzarako egitasmoei, eta laguntza humanitario edo larrialdietakoetarako egitasmoen dirulaguntzen oinarri arauak 2020ko deialdia.pdf

Erantsitako agiriak

Diru-laguntza eskaera. I eranskina DN.59 Solicitud de ayuda economica. Anexo I.doc

Garapenerako proiektua. II eranskina DN.61 Proyecto de desarrollo. Anexo II.doc

Proiektuen azken txostena. VII eranskina DN.140 Informe final proyectos. Anexo VII.doc

Bilatu