El Abra-Getxo Kirol Portua Sokietatea

Antolaketa

 • Zuzendaritza / Administrazio Kontseiluko (zuzendaritza organoa) presidentearen (Álvaro González Pérez) eta kideen biografia-datuak zehazten dira.
 • Erakundeko presidentearen (Álvaro González Pérez) eta goi-karguen ondasunen eta jardueren urteko adierazpenak argitaratzen dira.
 • Konfiantzazko karguen eta lanpostuen zerrenda eta banakako edo taldeko ordainsarien zenbatekoa argitaratzen dira.
 • Presidentearen eta Kontseiluko kideen helbide elektronikoak zehazten dira.
 • Gobernu organo guztiak eta bakoitzaren funtzioak zehazten dira.
 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal erakundeen oinarrizko datuak zehazten dira, baita bakoitzaren webguneen estekak ere.
 • Goi-karguek egin dituzten jarduera pribatuen bateragarritasunari buruz eman diren ebazpenak argitaratzen dira.
 • Lanpostuen zerrenda (LPZ) edo organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal erakundeen langileen zerrenda argitaratzen dira, bertan dauden konfiantzazko karguak berariaz adierazita.
 • Udalaren lan eskaintza publikoa argitaratzen da, baita horren garapena eta burutzapena ere.
 • Erakunde autonomoari atxikitako ibilgailu ofizialen zerrenda zehatza (jabetzakoak edo alokatutakoak) argitaratzen da.
 • Erakunde autonomoen ondasunen eta eskubideen inbentarioa argitaratzen da.
 • Bilkuren hitzarmenak eta aktak oso-osorik.
 • Kontseiluen aldez aurreko gai-zerrendak argitaratzen dira.
 • Erakunde autonomoei (auziak, lana, etab.) eragiten diete ebazpen judizialak (osorik eta edukietako estekekin) argitaratzen dira.
 • Plan Estrategikoa onartuta dago eta argitaratzen da.

Herritarrekiko harremanak

Ekonomia eta finantzak

 • Organo deszentralizatuen aurrekontuak argitaratzen dira.
 • Zergen diru-sarrerak biztanle bakoitzeko (zergen diru-sarrerak / biztanle kopurua).
 • Biztanle bakoitzeko gastua (aitortutako betebehar garbiak / biztanle kopurua).
 • Biztanle bakoitzeko inbertsioa (aitortutako betebehar garbiak- VI. eta VII. kap.- / biztanle kopurua).
 • Kobratzeko batez besteko epea (kobratu gabeko eskubideak – I. kapitulutik III.era- x 365 / aitortutako eskubide garbiak).
 • Hornitzaileei ordaintzeko eragiketa komertzialetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriei buruzko txostenak argitaratzen dira hiru hilean behin.
 • Udaleko zor kontsolidatu publikoaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin alderatuta izandako eboluzioa argitaratzen dira.
 • Zerga Erantzukizuneko Autoritate Independenteak aurrekontu egonkortasunari buruz egindako txostenak argitaratzen dira.
 • Zorpetze erlatiboa (zorra / erakundearen aurrekontu osoa).

Udal kontratazioa

 • Kontratazio-mahaiaren osaerari, izendatzeko bideei eta deialdiei buruzko informazioa ematen da.
 • Kontratazio-mahaiaren aktak argitaratzen dira.
 • Hornitzaile, adjudikaziodun eta kontratista garrantzitsuenekin egindako lanen zerrenda edota zenbatekoa argitaratzen da.
 • Emandako zerbitzuei buruzko inkesten emaitzak daude eta argitaratzen dira.
 • Obra publikoen lizitazioan parte hartu duten enpresen zerrenda argitaratzen da.
 • Tasekin edo prezio publikoekin finantzatutako zerbitzuen benetako kostuari buruzko informazioa argitaratzen da.

Hirigintza, Herri Lanak eta Ingurumena

 • Obra publikoen lizitazio irizpideak, proiektuak eta pleguak argitaratzen dira.
 • Obrarik garrantzitsuenen proiektuen aldaketak, erreformatuak eta osagarriak argitaratzen dira.
 • Obra publikorik garrantzitsuenak egin dituzten enpresen izena argitaratzen da.

F) Gardentasunari buruzko Legearen adierazleak

 • Urteko eta urte ugariko planak eta programak argitaratzen dira; bertan, helburu zehatzak eta gauzatzeko aurreikusitako denbora, jarduerak zein baliabideak zehazten dira.
 • Organoetako arduradunak, funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzeko aukera ematen duen organigrama eguneratu bat argitaratzen da.
 • Egindako kontratu guztiak argitaratzen dira; bertan, xedea, lizitazioaren eta adjudikazioaren zenbatekoa, erabilitako prozedura, iragartzeko erabilitako bideak, prozeduran parte hartu duten lizitatzaileen kopurua eta adjudikaziodunen nortasuna adierazten dira.
 • Egindako kontratuen aldaketak argitaratzen dira.
 • Aldian-aldian (gutxienez hiru hilean behin) egindako kontratu txikiak argitaratzen dira, zenbatekoei eta adjudikaziodunei buruzko informazio zehatzarekin.
 • Sektore publikoko kontratuen legerian aurreikusitako prozedura bakoitzaren bidez adjudikatutako kontratuen aurrekontu bolumenari dagokion ehunekoari buruzko datu estatistikoak argitaratzen dira.
 • Egindako hitzarmenen zerrenda argitaratzen da eta bertan, sinatzaileak, xedea eta, kasuan kasu, adostutako betebehar ekonomikoak aipatzen dira.
 • Emandako diru-laguntzak eta laguntza publikoak argitaratzen dira, eta zenbatekoak, xedeak edo helburuak eta onuradunak adierazten dira.
 • Partaidetza duten erakundeetako goi-arduradunek jasotako ordainsariak argitaratzen dira.
 • Karguak uztea dela-eta jasotako kalte-ordainak jendaurrean jakinarazten dira.
 • Higiezinen zerrenda argitaratzen da (bulegoak, lokalak, etab.), jabetzakoak, errentamendu-erregimenekoak, okupatutakoak edota udalera atxikitakoak.
 • Udalaren urteko kontuak / kontu orokorra argitaratzen dira (balantzea, ondare ekonomikoaren emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuaren likidazioa).
 • Kontu-auditorien eta Fiskalizazio-auditorien Txostenak argitaratzen dituzte kanpoko kontrol-organoek (Kontu Ganberak eta Kontuen Epaitegiak), Udalak eta udal sektore publikoko erakundeek.
 • Se publica información sobre normativa que le sea de aplicación y relevancia jurídica. Estatutos, reglamentos y normativa de funcionamiento interno
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +