Orri hau 2008az geroztik Nazioarteko Gardentasunerako Erakundeak egindako Udalen Gardentasun-Indizean (UGI) oinarritzen da.

Indize hau tresna baliagarria da udalek herritarren aurrean duten gardentasun-maila 80 aldagai baino gehiagoko multzo baten bitartez neurtzeko.

Emaitzak:

Udalen Gardentasun Indizea 2014

(Adierazleak guztira: 80)

A) Udalbatzari buruzko informazioa

1.- Hautetsiei eta udaleko langileei buruzko informazioa

1.  Alkatearen eta udaleko zinegotzien datu biografikoak zehazten dira.

2.  Alkatearen eta udaleko zinegotzi bakoitzaren helbide elektronikoak zehazten dira.

3. Alkatearen erakunde-agenda argitaratzen da (webguneko atal espezifiko batean).

4.  Osorik argitaratzen da udaleko lanpostu zerrenda.

5.  Webguneko atal espezifiko batean argitaratzen da udaleko konfiantzazko karguen (postuen) zerrenda, baita horien ordainsariak ere (banakakoak zein kolektiboak).

6. Udalaren lan eskaintza publikoa argitaratzen da, baita horren garapena eta burutzapena ere.

2.- Udalaren ondareari eta antolamenduari buruzko informazioa

7.  Gobernu organoak eta horien zereginak zehazten dira (gobernu batzarra, bozeramale batza, informazio batzordeak, osoko bilkura) (hala badagokio, baita auzoko edo barrutiko batzarrak ere).

8. Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal sozietateen oinarrizko datuak zehazten dira, baita bakoitzaren webguneen estekak ere.

9. Organo deszentralizatuetako, erakunde instrumentaletako eta udal sozietateetako lanpostuen zerrenda edo langileen plantilla osoa argitaratzen da eta berariaz adierazten dira dauden konfiantzazko karguak. (Getxo Kirolak, Musika Eskola, Udal Egoitza, Kultur Etxea)

10.  Tokiko Agenda 21 eta plan estrategikoa (edo mapa estrategikoa) onartuta eta argitaratuta daude.

11. Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen zerrenda zehatza argitaratzen da (jabetzakoak edo alokatutakoak).

12. Udalaren ondasun eta eskubideen inbentarioa argitaratzen da.

3.- Udal erakundeei eta arauei buruzko informazioa

Udal gobernu organoei buruzko informazio hau argitaratzen da:

13. Udalbatzaren bilkuren gai-zerrendak.

14. Udalbatzaren bilkuren akta osoak.

15. Gobernu batzarraren erabakiak, osorik, eta udalbatzak eskuordetuta diharduenean, akta osoak.

16. Udalbatzaren osoko bilkurak zuzenean jarrai daitezke webgunean eta/edo bideoak bertan gordeta geratzen dira.

17. Kode etikoa edo gobernu onarena onartua eta argitaratua du udalak (ahal dela, Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioko talde politikoek aho batez onartutako tokiko gobernu onaren kodeari egokitua).

18. Udalari (auziak, lana, etab.) eragiten dioten ebazpen judizialak (osorik edo edukietako estekekin) argitaratzen dira. (Horrelakorik egon ez bada, webgunean berariaz adierazi beharko da)

B) HERRITARREKIN ETA GIZARTEAREKIN HARREMANAK

1. Udalaren webgunearen ezaugarriak

19. Gardentasunaren ataria (edo berariazko atala) jarri da udalaren webgunean.

20. Udalaren webgunean erraz aurki daitekeen barne bilatzaile bat dago.

2. Herritarrei informazioa eta arreta ematea

21. Hasierako orrian udalaren webgunearen mapa ikus daiteke.

22. Herritarrek eta erakundeek egindako galderei buruzko datuak argitaratzen dira.

23. Zerbitzuen katalogo orokorra argitaratzen da, baita erakundeko zerbitzuen eta ekipamenduen egoitzak ere, helbideekin, jendeari arreta egiteko ordutegiekin eta webgune edota helbide elektronikoen estekekin.

24. Eskumeneko prozedura administratiboen katalogo eguneratua argitaratzen da; bertan, xedea, izapideak, epeak, administrazio-isiltasunaren zentzua eta, kasuan kasu, dagokion inprimakia adierazita daude. Gainera, izapidetze elektronikoaren bidez egin daitezkeenak zehazten dira.

25. Trafikoaren egoerari eta trafiko mozketei buruzko informazioa ematen da webgunean, baita udal zerbitzuen gorabeherei buruzkoa ere.

26. Udalerriko ingurumenaren egoerari (airearen kutsadura eta kutsadura akustikoa) buruzko informazio eguneratua jasotzen da webgunean.

27. Udal talde politikoek euren iritziak eta proposamenak adierazteko espazio bat dago udal webgunean.

28. Udalerriko auzo elkarteentzako espazio bat dago webgunean, eta elkarte horiek egindako galderei eta proposatutako gaiei buruzko zerrenda argitaratzen da.

- Kirol elkarteak
- Euskararen alorreko elkarteak
- Gazteria elkarteak
- Berdintasun elkarteak
- Immigrazio elkarteak
- Lankidetzako elkarteak

29. Udalaren webgunean eztabaidarako foroak edo gizarte sareetako profilak daude: Facebook, Twitter, Getxo Kirolak, Auzoz Auzo.

3.- Herritarrekiko konpromiso maila

30. Herritarrek parte hartzeko araudia dago eta argitaratzen da.

31. Udal kontseiluak edota herritarrek parte hartzeko bestelako bideak (hiriaren foroa, hirigintzako gizarte kontseiluak...) daude eta horien gaineko informazioa eskaintzen da. Gainera, horien akordioak, txostenak edo proposamenak argitaratzen dira.

32. Udal aurrekontuak egiteko orduan herritarrei iradokizunak aurkezteko eta parte hartzeko aukera ematen zaie.

33. Udaleko zerbitzuen gutun bat edo batzuk daude eta horiei buruzko informazioa ematen da, baita bertan hartutako konpromisoen betetze mailari buruzkoa ere (Gizarte Zerbitzuak eta Udal Artxiboa).

34. Emandako zerbitzuei buruzko inkesten emaitzak daude eta argitaratzen dira.

C) GARDENTASUN EKONOMIKO-FINANTZARIOA

1.- Kontabilitateari eta aurrekontuei buruzko informazioa

35. Udaleko osoko bilkurak, gobernu batzordeak, alkateak edo zinegotzi ordezkariak onetsitako aurrekontuen aldaketak argitaratzen dira.

36. Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal sozietateen aurrekontuak argitaratzen dira.

37. Zerga Erantzukizuneko Autoritate Independenteak aurrekontu egonkortasunari buruz egindako txostenak argitaratzen dira.

- 1/13 txostena
- 4/13 txostena
- 9/13 txostena
- 1/14 txostena
- 2/14 txostena
- 5/14 txostena eta eranskina
- 5/14 bis txostena
- 12/14 txostena
- 28/14 txostena
- 2/15 txostena
- 7/15 txostena
- 8/15 txostena
- 11/15 txostena

Finantza adierazle hauek argitaratzen dira:

38.* Autonomia fiskala (zergen diru-sarrerei aitortutako eskubide garbiak /aitortutako eskubide garbiak guztira).

39. Finantzatzeko gaitasuna edo beharra, aurrekontu egonkortasunari dagokionez (superabita edo defizita) (Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa)

2.- Gardentasuna udalaren diru-sarreretan, gastuetan eta zorretan

Sarrerei eta gastuei buruzko adierazle hauek argitaratzen dira:

40.* Zergen diru-sarrerak biztanle bakoitzeko (zergen diru-sarrerak / biztanle kopurua).

41.* Biztanle bakoitzeko gastua (aitortutako betebehar garbiak / biztanle kopurua).

42.* Biztanle bakoitzeko inbertsioa (aitortutako betebehar garbiak- VI. eta VII. kap.- / biztanle kopurua).

43.* Kobratzeko batez besteko epea (kobratu gabeko eskubideak – I. kapitulutik III.era- x 365 / aitortutako eskubide garbiak).

44. Hornitzaileei ordaintzeko operazio komertzialetako berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriei buruzko hiruhileko txostenak argitaratzen dira (HAP/2012/2015 Ministerioaren Aginduaren 16.7 artikulua) (Halakorik egon ezean, webgunean berariaz adierazi beharko da).

45. Finkatutako udal zor publikoaren zenbatekoa argitaratzen da eta aurreko ekitaldiekin alderatuta zer eboluzio izan duen ere bai.

D) GARDENTASUNA ZERBITZUEN KOSTUETAN ETA KONTRATAZIOETAN

1.- Zerbitzuak kontratatzeko prozedurak

46. Kontratazio-mahaiaren osaerari, izendatzeko bideei eta deialdiei buruzko informazioa ematen da.

47. Kontratazio-mahaiaren aktak argitaratzen dira.

2.- Hornitzaileak eta zerbitzuen kostuak

48. Udaleko hornitzaile, esleipendun eta kontratista garrantzitsuenekin egin diren operazioen zerrenda edota zenbatekoa argitaratzen da.

49. Tasekin edo prezio publikoekin finantzatutako zerbitzuen benetako kostuari buruzko informazioa argitaratzen da.

E) GARDENTASUNA HIRIGINTZA, HERRI LAN ETA INGURUMEN ARLOAN

1.- Hiri antolamendurako planak eta hirigintzako hitzarmenak

50. Hiri-antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) argitaratuta dago; baita plan hori zehazten duten mapak eta planoak ere.

51.  Ingurumenari buruzko udal politikak eta programak argitaratzen dira, baita horien jarraipen txostenak ere.

52.  Ingurumenaren eta paisaiaren gaineko eraginari buruzko azterlanak eta ingurumeneko elementuekiko arriskuaren ebaluazioak argitaratzen dira.

53. HAPOn onetsitako aldaketak eta onetsitako plan partzialak webgunean argitaratzen dira (eta argitaratuta mantentzen dira).

54. Udalaren hirigintzako hitzarmenei eta egikaritzen ari diren hirigintzako jarduketei buruzko informazio zehatza argitaratzen da.

55. Lurzoruaren erabilerei eta xedeei buruzko informazio zehatza argitaratzen da.

2.- Herri lanen iragarkiak eta lizitazioak

56. Udalaren hirigintzako kudeaketari buruz indarrean dagoen araudiaren gaineko informazio zehatza argitaratzen da.

57. Obra publikoen lizitazio irizpideak, proiektuak eta pleguak argitaratzen dira.

58. Obrarik garrantzitsuenen proiektuen aldaketak, berritzeak eta osagarriak argitaratzen dira. Getxo Antzokia, Romo Kultur Etxea.

3.- Lehiatzaileei, eskaintzei eta ebazpenei buruzko informazioa

59. Herri lanen lizitazioan parte hartu duten enpresen zerrenda argitaratzen da.

60. Herri lanik garrantzitsuenak egin dituzten enpresen izena argitaratzen da.

4. Herri lanak, hirigintza eta azpiegiturak

61. Abian diren azpiegitura lan garrantzitsuenetako bakoitzari buruzko informazio zehatza argitaratzen da (lanaren helburuak eta udal arduraduna; kontratista arduradunak; aurrekontuaren zenbatekoa; egikaritzeko epea).

62. Egindako azpiegitura lanei buruzko informazioa (txostenak, komunikatuak, prentsa-oharrak, etab.) edota onetsita eta egikaritzeke daudenena aldian behin zabaltzen da (gutxienez sei hilean behin).

Adierazle hauek argitaratzen dira:

63. Azpiegituretan egiten den inbertsioa biztanleko: Azpiegituren inbertsioan (6. kapitulua) egindako ekitaldiko gastuak (burututakoak) / Biztanle kop.

64. Hirigintzako diru-sarreren proportzioa: hirigintzatik eratorritako diru-sarrerak / diru-sarrera guztiak.

F) GARDENTASUN LEGEAREN ADIERAZLEAK

1.- Udalaren plangintza eta antolaketa

65. Urteko eta urte ugariko planak eta programak argitaratzen dira; bertan, helburu zehatzak eta gauzatzeko aurreikusitako denbora, jarduerak zein baliabideak zehazten dira.

66. Organoetako arduradunak, funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzeko aukera ematen duen organigrama eguneratu bat argitaratzen da.

67. Kontu-hartzailetzaren eta aholkularitza juridikoko organoen barne txostenak argitaratzen dira, behin betikoak direnean.

2.- Kontratuak, hitzarmenak eta diru-laguntzak

68. Egindako kontratu guztiak argitaratzen dira; bertan, xedea, lizitazioaren eta esleipenaren zenbatekoa, erabilitako prozedura, iragartzeko erabilitako bideak, prozeduran parte hartu duten lizitatzaileen kopurua eta esleipendunen nortasuna adierazten dira.

69. Egindako kontratuen aldaketak argitaratzen dira.

70. Aldian-aldian (gutxienez hiru hilean behin) egindako kontratu txikiak argitaratzen dira, zenbatekoei eta esleipendunei buruzko informazio zehatzarekin.

71. Sektore publikoko kontratuen legerian aurreikusitako prozedura bakoitzaren bidez esleitutako kontratuen aurrekontu bolumenari dagokion ehunekoari buruzko datu estatistikoak argitaratzen dira.

72. Egindako hitzarmenen zerrenda argitaratzen da eta bertan, sinatzaileak, xedea eta, kasuan kasu, adostutako betebehar ekonomikoak aipatzen dira.

73. Emandako diru-laguntzak eta laguntza publikoak argitaratzen dira, eta zenbatekoak, xedeak edo helburuak eta onuradunak adierazten dira.
- Gazteen intereseko jardueretarako diru-laguntzak
- Gizarte zerbitzuen erakunde laguntzaileei emandako diru-laguntzak
- Udalerriko kultura taldeei emandako diru-laguntzak
- Kirol jardueretarako diru-laguntzak
- Lankidetzarako proiektuen diru-laguntzak
- Euskara sailaren diru-laguntzak
- Berdintasun sailaren diru-laguntza
- Hezkuntza sailaren diru-laguntzak

3.- Partaidetzako erakundeetako eta udaleko goi-karguak

74. Udaleko goi-karguek (gutxienez, hautetsiena eta, hala badagokio, zuzendari nagusiena) eta partaidetzako erakundeetako arduradun nagusiek jasotzen dituzten ordainsariak argitaratzen dira.

- Getxo Kirolak
- Musika Eskola
- Udal Egoitza
- Kultur Etxea

75. Karguak uztea dela-eta jasotako kalte-ordainak jendaurrean jakinarazten dira.

76. Udaleko goi-karguen Jardueren eta Ondasunen Interesen Erregistroa argitaratzen da (Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legean ezarrita dago).

4.- Informazio ekonomikoa eta aurrekontuen gaineko informazioa

77. Higiezinen zerrenda argitaratzen da (bulegoak, lokalak, etab.), jabetzakoak, errentamendu erregimenekoak, okupatutakoak edota udalera atxikitakoak.

78. Udalaren aurrekontuak argitaratzen dira, aurrekontu partida nagusien azalpenarekin eta betearazpen egoerari buruzko informazio eguneratuarekin (gutxienez hiru hilean behin).

79. Udalaren kontu orokorra / urteko kontuak argitaratzen dira (balantzea, ondare ekonomikoaren emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuaren likidazioa).  (C)

80. Kanpoko kontrol-organoek (Kontuen Auzitegiak edo Ganberak) kontu-auditorien eta fiskalizazio-auditorien txostenak argitaratzen dituzte, bai udalarenak bai udal sektore publikoko erakundeenak. (C)