Zerga Informazioa

Zerga informazioa - Zerga motaren arabera

Ondasun Higiezinen gaineko zerga

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga izaera errealeko zuzeneko zerga da, eta udalerrian kokatutako landa- eta hiri-ondasun higiezinen eta ezaugarri bereziko ondasun higiezinen balioa zergapetzen du. Getxoko Udalak Ondasun Higiezinen gaineko Zerga exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga zuzeneko zerga da, eta udalerriko bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikodun ibilgailuen titulartasuna zergapetzen du, ibilgailu horien mota eta kategoria edozein izanda ere. Getxoko Udalak trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluarekin bat etorriz.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga udal-mugartean enpresa-jarduerak, jarduera profesionalak edo artistikoak gauzatzea zergapetzen duen zuzeneko zerga bat da, alde batera tusita lokal jakin batean gauzatzen direnentz eta zergaren tarifetan zehaztuta daudenentz.  Getxoko Udalak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiaren esku utzi du Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren borondatezko epealdiko diru-bilketaren kudeaketa.  Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gai aztertzeko, Bizkaiko Foru Aldundiarekin jarri behar duzu harremanetan.

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga zuzeneko tributu bat da, lursail horien balio-gehikuntza zergapetzen duena, betiere lursail horien jabetza jabari mugatzailea izateko edozein eskubide errealen bidez eskualdatzearen ondorioz agerian jartzen denean.  Getxoko Udalak hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.2 artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak, adibidez likidazioaren behin-behineko aurrerapen-agiria edo adierazpena, eskriturarik izan ezean. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga zeharkako tributu bat da, eta udal-mugartean obra- edo hirigintza-lizentzia lortzea eskatzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea zergapetzen du, lizentzia hori lortu edo ez; era berean, erantzukizunpeko adierazpena edo aldez aurreko jakinarazpena aurkeztea eskatzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea zergapetzen du, baldin eta ezarpena udalari badagokio. Getxoko Udalak Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.2 artikuluarekin bat etorriz.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Egoiliarren TAOren bereizgarria lortzeagatiko tasa 

Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta udal-jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia zergapetzen du.  Ordenantzan aurreikusitako tasa eskatzeko kasuetako bat da trakzio mekanikodun ibilgailuak udal bide publikoetan aparkatzea.  Getxoko Udalak jabari publikoa okupatzeagatiko tasa eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.3.u) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Hilerrian zerbitzuak emateagatiko tasa

Udal-hilerriaren zerbitzuak emateagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta hilerriarekin zerikusia duten hainbat zerbitzu egiteko eta lurperatzeko espazioen esleipena zergapetzen du, Hilotzen osasun-zaintzaren araudian xedatutakoaren arabera.  Getxoko Udalak udal-hilerrian zerbitzuak emateagatiko tasa exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.p) artikuluaren arabera..

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Establezimenduak irekitzeagatiko tasak

Jarduerengatik eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik zerbitzuak emateagatiko tasa, zerga-izaerako diru-sarrera bat, jarduera sailkatuko lizentziak emateagatik eta kontrolerako administrazio-jarduerak egiteagatik eskatzen dena, jarduera sailkatuak aldez aurretik jakinarazten direnean eta establezimenduak irekitzen direnean.  Getxoko Udalak jarduerengatik eta instalazioengatik zerbitzuak emateagatiko eta establezimenduak irekitzeagatiko tasa exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.l) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Zaborra biltzeagatiko, garraioagatiko eta tratamenduagatiko tasa

Zaborra biltzeagatiko, garraiatzeagatiko eta tratatzeagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta etxebizitzetan, ostatuetan, lokaletan edo establezimenduetan etxeetako zaborra eta hiri-hondakin solidoak nahitaez jasotzeko zerbitzua emateagatik eskatzen da, jarduera industrialak, merkataritzakoak, profesionalak, artistikoak, zerbitzuetakoak, sozialak, kulturalak, kiroletakoak edo beste edozein erabilera ekonomiko eta hirigintza-plangintzan aurreikusitakoa, bai eta horiek garraiatu eta tratatzeagatik ere.  Getxoko Udalak jarduerengatik eta instalazioengatik zerbitzuak emateagatiko eta establezimenduak irekitzeagatiko tasa exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.s) artikuluaren arabera. 

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esku utzi du zaborra biltzeko, garraiatzeko eta tratatzeko zerbitzuaren tasa borondatez ordaintzeko kudeaketa.  Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gairi dagokionez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin harremanetan jarri behar da.

Estolderia-zerbitzua emateagatiko tasa

Zaborra biltzeagatiko, garraioagatiko eta tratamenduagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta udal-estolderiaren sarerako hartunea baimentzeko beharrezko baldintzak betetzen diren egiaztatzeko jardueragatik eskatzen da, bai eta iraizkinak, euri-urak, ur beltzak eta hondakin-urak udal-estolderiaren sarearen bidez husteko zerbitzuak emateagatik eta horiek arazteko tratamenduagatik ere.  Getxoko Udalak estolderiarengatiko tasa eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.r) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esku utzi du estolderiagatiko tasa borondatezko epean biltzeko kudeaketa.  Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gairi dagokionez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin harremanetan jarri behar da.

Zaborrak eta estolderiak biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak

Zaborra biltzeagatiko, garraioagatiko eta tratamenduagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta udal-estolderiaren sarerako hartunea baimentzeko beharrezko baldintzak betetzen diren egiaztatzeko jardueragatik eskatzen da, bai eta iraizkinak, euri-urak, ur beltzak eta hondakin-urak udal-estolderiaren sarearen bidez husteko zerbitzuak emateagatik eta horiek arazteko tratamenduagatik ere.  Getxoko Udalak estolderiarengatiko tasa eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.r) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da:  ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esku utzi du estolderiagatiko tasa borondatezko epean biltzeko kudeaketa.  Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gairi dagokionez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin harremanetan jarri behar da.

Diru-bilketa

Getxoko Udalak Zerga-bilketako unitate bat du. Unitate horretan, zergadunek beren zorren egoerari buruzko informazioa eska dezakete, ordainagirien kopiak lor ditzakete, zergak zergadunak izendatutako banku-kontu batean helbideratu ditzakete, interesik gabeko ordainketa zatikatuaren modalitateari heldu diezaiokete, aldizkako zergetarako gutunaren ordainketa deritzona, edo, bestela, beren zergak ordenantzan ezarritako baldintza eta epeetan geroratu edo zatitu ditzakete.

Hona hemen gai horiekin lotutako informazio guztia.  Indarrean dauden prozedurak arautzen dituen ordenantza, horren laburpena, zergadunek egindako galdera ohikoenen erantzunak, eta aukera horietako bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak.  Dokumentu horietan izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 • Zergen helbideratzea
 • Geroratzeak eta zatikatzeak
 • Zerga-ziurtagiriak

Diru-sarreren aitorpenak 

Atal honetan, Getxoko Udalaren zerbitzuren baten esleipendun diren eta aldizka Getxoko Udalaren aurrean lortutako diru-sarrerak egiaztatu behar dituzten enpresek adierazpen hori egiteko erabili beharko dituzten eredu normalizatuak aurkitu ahal izango dituzte.

Zergei buruzko informazioa - Informazioaren irismenagatik 

Ordenantza fiskalak

Atal honetan, indarrean dagoen urtearen arabera sailkatuta, Getxoko Udalak zergak arautzeko onartutako ordenantza fiskalak aurki daitezke.

Informazio orokorra

Jarraian, tributu motaren arabera sailkatuta, Getxoko Udalak tributu nagusiak arautzen dituzten Zerga Ordenantzetan jasotako funtsezko gaien laburpena erakusten da.

Galderarik ohikoenak

Jarraian, tributu-motaren arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen zergadunek planteatzen dituzten gai ohikoenei emandako erantzunak erakusten dira.  (Ordenantzen edukia eta irismena interpretatzea, izapide eta prozedurei buruzko zalantzak, ondorioak, etab.).

Likidazio-adibideak

Atal honetan, tributu motaren arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen eta ordaindu beharrekoak diren tributu nagusien kuotak kalkulatzeko oinarrizko adibideak aurkituko dituzu.

Zerga-onuren eskaerak

Atal honetan, zergen arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen zergei dagokienez eska daitezkeen zerga-onurak eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak aurkituko dituzu.  Dokumentu horietan izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Errekurtsoak eta beste eskaera batzuk

Atal honetan, zergen arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen eta zergekin lotuta dauden beste gai batzuk eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak aurkituko dituzu (errekurtsoak aurkezteko, bere izenean izapideak egiten dituen hirugarren pertsona bati ordezkaritza emateko, zergak helbideratzeko, geroratzeak edo zatikatzeak eskatzeko, etab.).

Egutegi fiskala

2020.urtea

Zergadunaren egutegia edo egutegi fiskala Getxoko Udalak onartzen duen dokumentu bat da. Dokumentu horren helburua da udalerriko zergadunei urte bakoitzean udal honekiko zerga-betebeharrak betetzeko kontuan hartu beharko dituzten datak jakinaraztea.

2019.urtea

Zergadunaren egutegia edo egutegi fiskala Getxoko Udalak onartzen duen dokumentu bat da. Dokumentu horren helburua da udalerriko zergadunei urte bakoitzean udal honekiko zerga-betebeharrak betetzeko kontuan hartu beharko dituzten datak jakinaraztea.

2018. urtea

Zergadunaren egutegia edo egutegi fiskala Getxoko Udalak onartzen duen dokumentu bat da. Dokumentu horren helburua da udalerriko zergadunei urte bakoitzean udal honekiko zerga-betebeharrak betetzeko kontuan hartu beharko dituzten datak jakinaraztea.

2017.urtea

Zergadunaren egutegia edo egutegi fiskala Getxoko Udalak onartzen duen dokumentu bat da. Dokumentu horren helburua da udalerriko zergadunei urte bakoitzean udal honekiko zerga-betebeharrak betetzeko kontuan hartu beharko dituzten datak jakinaraztea.

2016.urtea

Zergadunaren egutegia edo egutegi fiskala Getxoko Udalak onartzen duen dokumentu bat da. Dokumentu horren helburua da udalerriko zergadunei urte bakoitzean udal honekiko zerga-betebeharrak betetzeko kontuan hartu beharko dituzten datak jakinaraztea.

Berrikuntzak eta iragarkiak

Berrikuntzak eta iragarkiak

Atal honetan, eskatzen dituen zergei buruz Getxoko Udalak herritarrei jakinarazi nahi dizkien iragarkiak, abisuak eta argitalpenak aurkituko dituzu, hala nola, diru-sarreren erroldak jendaurrean jartzeko epeei buruzko iragarkiak, aurretiko entzunaldiaren izapidean ordenantza fiskalak aldatzeko edo onartzeko iradokizunak aurkezteko epeei buruzkoak, ordenantza fiskalak jendaurrean jartzeko epeei buruzkoak, intzidentziei buruzko iragarkiak, etab.

Kontaktua

 • Posta elektronikoa: zergadunak@getxo.eus
 • Telefonoa:  
  - Gainbalioa eta OHZ: 944660028
  - Gainerako zergak: 944660025
  - Atzerapenak, Zatikatzeak, Helbideratzeak: 944660035 – 944660036
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +